Friday, June 11, 2010

Scenic Sunday 100


A statue of Lord Gomateshwara, photo taken by Sammy's PhotoBlog.